КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

на 2020/2021 н.р.

 

Кафедра, яка пропонує дисципліну

Викладач, який буде викладати дисципліну

Назва загальної компетентності, на розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи вик-ладання, які пропонують-ся (лекції, практики, ко-мандна робо-та, семінар, проекттна ро-бота, проб-лемні заняття тощо)

Рівень освіти, для якого пропо-нується дисци-пліна

Перелік галузей знань / cпеціаль-ність, для яких про-понується дисципліна

Макси-мальна кількість студентів, які мо-жуть за-писатися на дисци-пліну

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати дисциплі-ну / до аудиторії

Обме-ження щодо семес-тру вивче-ння

Лекції

Семінарські та практичні заняття, лабораторні роботи

ДИСЦИПЛІНИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

Методичні та психологічні аспекти професійного саморозвитку

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Пасько Ольга Олександрівна

Пасько Ольга Олександрівна 

Пилипенко Олександр Валерійович

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Застосовувати навички міжособистісної взає-модії та здатність пра-цювати в команді. Виявляти навички са-мостійної та колектив-ної роботи, лідерські якості, організовувати роботу у межах обме-женого часу з наголо-сом на професійну сумлінність.

Лекції, практичі заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

90

Без обмежень

Без обме-жень

ДИСЦИПЛІНИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Польська мова в інженерно-технічній практиці

кафедра ЕКТ

 

Кобяков Олександр Миколайович

Здатність до абстрактного мислення, розширення кругозору

Ознайомлення з усною і письмовою польською мовою.

Стимул вивчення інших слов'янських мов.

Лекції, практичі заняття

Всі рівні

Для усього контингенту окрім спеціальностей мовної підготовки

60

Студент по-винен мати елементарні знання з граматики рідної мови

Без обме-жень

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ІТ ПРОФІЛЮ

Спортивне програмування

кафедра комп`ютерних наук, секція інформаційно-комунікацій-них технологій

Петров Сергій Олександрович

Петров Сергій Олександрович

Здатність реалізовувати алгоритми підвищеної складності, застосовуючи сучасні структури даних

Вміти застосовувати мову програмування для реалізації імітацій-них алгоритмів. 

Вміти визначати та реалізовувати струк-тури даних для ефек-тивного розв'язку приладних задач

Лекції, практичні заняття

Всі рівні

Для усього контингенту,окрім 122 Комп’ютернінауки

90

Базове володіння комп'юте-ром.

Без обме-жень

Сучасні технології двомірної комп'ютерної анімації

Кафедра електроніки та комп`ютерної техніки

Горячев Олексій Євгенійович

Горячев Олексій Євгенійович

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

Знання основ і прин-ципів створення комп'ютерної анімації Уміння створювати анімовані ролики, банери. 

Володіння методами створення анімації у відповідності до технічного завдання.

Лекції, практичі заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Базове во-лодіння комп'юте-ром. Мультиме-дійна ауди-торія для лекцій, комп'ютер-ний клас для практик

Без обме-жень

Нечіткі множини і м'які розрахунки

Кафедра математичного аналізу і методів оптимізації

Жиленко Тетяна Іванівна

Жиленко Тетяна Іванівна, Кравченко Юлія Анатоліївна

Здатність до абстрактного мислення та синтезу

Здатність прийняття рі-шень в умовах невиз-наченостей, вміння оперувати з нечіткими множинами, виконува-ти математичні опера-ції над ними з метою прийняття оптималь-ного рішення.

Лекції, практичі заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Без обмежень

Без обме-жень

Комп’ютерне моделювання та експеримент

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем

Князь Ігор Олександрович

Князь Ігор Олександрович

Навички вико-ристання інформа-ційних і комуніка-ційних технологій.
Здатність до абстрактного мис-лення, аналізу та синтезу.

Знання та розуміння су-часних методів та під-ходів до моделювання.
Уміння будувати мо-дель, самостійно прог-рамно реалізувати ство-рену модель, оцінити отримані результати.

Лекції, лабораторні заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Без обмежень

Без обме-жень

Алгоритми штучного інтелекту

Кафедра нано-електроніки

Борисюк Вадим Миколайович

Борисюк Вадим Миколайович

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Намагатися засвоювати нові знання, прогресив-ні технології та іннова-ції, знаходити нові не-шаблонні рішення і за-соби їх здійснення; відповідати вимогам гнучкості в подоланні перешкод та досягненні мети, раціонального використання та нор-мування часу, дисцип-лінованості, відпові-дальності за свої ріше-ння та діяльність.

Лекції, практичні, лабораторні заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Без обмежень

Без обме-жень

Основи нанотехнологій

Кафедра нано-електроніки

Багдасарян Артем Анатолійович

Багдасарян Артем Анатолійович

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Намагатися засвоювати нові знання, прогресив-ні технології та іннова-ції, знаходити нові не-шаблонні рішення і за-соби їх здійснення; відповідати вимогам гнучкості в подоланні перешкод та досягненні мети, раціонального використання та нор-мування часу, дисцип-лінованості, відпові-дальності за свої ріше-ння та діяльність.

Лекції, практичні, лабораторні заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Без обмежень

Без обме-жень

Створення та просування web-сайтів

Кафедра комп`ютерних наук, секція інформаційних технологій проектування

Шендрик Віра Вікторівна, Парфененко Юлія Вікторівна

Парфененко Юлія Вікторівна, Бойко Ольга Василівна

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, навички управління інформацією

Оволодіння основними поняттями web-техно-логій, принципами роботи мережі Internet та WWW, базовими поняттями мови роз-мітки web-сторінок HTML та каскадних таблиць стилів CSS, базовими принципами, технологіями та прийомами створення web-сайтів. Здобуття практичних навичок використання інстру-ментальних програм-них засобів створення web-сайтів, зокрема за допомогою CMS на прикладі найпопу-лярнішої CMS WordPress, а також прийомами просування web-сайтів в мережі Internet. Оволодіння знаннями з SEO (пошу-кової) оптимізації сайтів, навичками з реєстраціії сайту в по-шукових системах та каталогах, web-аналі-тики, просування web-сайтів в соціальних медіа. У результаті вивчення дисципліни студенти зможуть створити власний web-сайт та розмістити його на сервері в мережі Internet.

Лекції, практичні заняття, самостійна робота

Бакалавр

Для усього
контингенту,
окрім освітніх
програм 122
Комп’ютерні
науки, 125
Кібербезпека

90

Базові навички роботи з персональ-ним комп’юте-ром

Без обме-жень

Моделювання в 3ds max

Кафедра комп`ютерних наук, секція інформаційних технологій проектування

Баранова Ірина Воло-димирівна

Баранова Ірина Володимирівна Коваль Максим Воло-димирович

Здатність до абстрактного мис-лення, аналізу та синтезу.
Навички викори-стання інформа-ційних і комуніка-ційних технологій.
Навички управлі-ння інформацією

Знання принципів створення 3D графіки, технологій тривимірно-го моделювання, інструментів роботи з додатком 3ds max при моделюванні та візуа-лізації, вміння створю-вати тривимірні моделі, налаштовувати мате-ріали та виконувати візуалізацію сцени

Лекції, практичні заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Базові на-вички робо-ти з персо-нальним комп’юте-ром, прос-торова уява Мультиме-дійна ауди-торія для лекцій, комп'ютер-ний клас з відповід-ним ПЗ для практик.

Без обме-жень

Дизайн сайтів

Кафедра комп`ютерних наук, секція інформаційних технологій проектування

Федотова Наталії Анатоліївна

Федотова Наталії Анатоліївна

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

Знання основних прин-ципів та підходів до ди-зайну сайту. Навички роботи з відповідним програмним забезпече-нням. Вміння створю-вати інтерфейс та про-тотипувати його під різні пристрої.

Лекції, лабораторні заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Базові на-вички робо-ти з персо-нальним комп’юте-ром / Мультиме-дійна ауди-торія для лекцій, комп'ютер-ний клас з відповідним ПЗ для практик

Без обме-жень

Системно-інженерне мислення

Кафедра комп`ютерних наук, секція інформаційних технологій проектування

Неня Віктор Григорович

Неня Віктор Григорович

Здатність до сис-темного мислення, застосування ме-тодології систем-ного аналізу для дослідження складних проблем різної природи. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність застосо-вувати знання у практичних си-туаціях. 

Знання та розумі-ння предметної області та розумі-ння професійної діяльності. Здатність генеру-вати нові ідеї (креативність)

На курсі студент отри-має знання методології системного аналізу для системного дослідже-ння детермінованих та стохастичних моделей об’єктів і процесів, проектування та експлуатації інформа-ційних систем, продук-тів, сервісів інформа-ційних технологій, ін-ших об’єктів професій-ної діяльності.

Лекції, практичі заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Без обмежень

Без обме-жень

 

Списки груп 2020 року вступу доступні за посиланням (ІН-01, ІН-02, ІН-03, ІТ-01, ІТ-02, ІТ-03, ЕП-01, ЕС-01, КБ-01, ПМ-01, СУ-01, СФ-01, ТК-01, ФЕ-01) та (ЕТ-01)

Списки груп 2018 рік вступу доступні за посиланням

27 лютого 2016 року відбулося засідання стипендіальної комісії факультету ЕлІТ

23 жовтня 2015 року відбулось засідання стипендіальної комісії факультету ЕлІТ.

Гайдабрус Б.В. проінформував присутніх про загальну кількість стипендіатів факультету ЕлІТ - 736, у т.ч. студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 15 осіб, студенти інваліди І-ІІІ групи - 28 осіб.

ВИРІШИЛИ: Призначити стипендії, натомість раніше встановленої, за осінній семестр 2015\2016 н.р. студентам факультету ЕлІТ керуючись постановою КМУ від 08 жовтня 2015 р. №797 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165", постановою КМУ від 12 липня 2004р. №882 "Питання стипендіального забезпечення" зі змінами і доповненнями наказом ректора Сумського державного університету №0916-І від 20 жовтня 2015 р."

Мета та механізм: Процес навчання студента за індивідуальним графіком має на меті зменшити обсяг аудиторної роботи студента. Наприклад, якщо студент вже працює за напрямом спеціальності, посилено займається спортом, активною позанавчальною діяльністю у СумДУ тощо. У цьому випадку студенту зменшується аудиторне навантаження з окремих або всіх дисциплін семестру за особистими домовленостями з викладачами.

Термін навчання: студент за індивідуальним графіком може навчатися протягом одного семестру.

Необхідні кроки для переходу на індивідуальний графік:

 • Принести довідку про працевлаштування, довідку зі спорт клубу або іншу, що підтверджує занятість студента під час навчання.
 • Оформити комплект документів  (на кожен семестр окремо).
 • Написану заяву погодити з зав.кафедрою. 
 • Надруковану таблицю підписати у заступника декана з навчальної роботи.
 • Після підписання таблиці зняти для себе ксерокопію таблиці, а оригінал комплекту документів передати на підпис заступнику декана з навчально-організаційної роботи (ЕТ-233) (Комплект: заява, таблиця та довіка).
 • Після підписання розпорядження деканом факультету ЕлІТ - студент навчається за інд. графіком.

Документи бажано оформити до початку нового семестру. Проте можливо і протягом двох тижнів після початку семестру.

Мета та механізм: Навчання студента за індивідуальним планом (ІНП) має на меті посилення наукової підготовки студента за певним профілем. Наприклад, поглиблене заняття науковою діяльністю, підготовка до вступу в аспірантуру, або цільової підготовки фахівців на замовлення науково-дослідних установ та науково-виробничих підприємств тощо. В цьому випадку студенту замінюється ряд дисциплін на інші – профільні дисципліни, і призначається керівник інд. плану. Як правило саме керівник викладає профільні дисципліни замість дисциплін, що передбачені навчальним планом.

Термін навчання: студент може навчатися один та більше семестрів за індивідуальним планом (до завершення рівня бакалавр, спеціаліст або магістр).

Вимоги до претендентів: На навчання за ІНП можуть переводитися переважно з п’ятого та наступного семестрів студенти, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», та студенті, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» (для спеціальностей медичного спрямування – переважно з п’ятого та наступного семестрів навчання) та «магістр», які:

 • мають середній бал успішності за весь попередній період навчання, як правило, не менше 4,5. Для студентів, які навчаються за ОКР «спеціаліст», «магістр» при розрахунках середнього балу враховується період навчання за ОКР «бакалавр»;
 • приймають участь в науковій роботі (наукові гуртки, лабораторії, студентські НДІ тощо);
 • опублікували щонайменше одну статтю, що є обов’язковою умовою для студентів, які навчаються за ОКР «спеціаліст» (крім спеціальностей медичного спрямування) та «магістр»;
 • приймали участь в конкурсах студентських наукових робіт, або предметних олімпіадах, або опублікували щонайменше одну;
 • на достатньому рівні володіють іноземною мовою (англійською, німецькою, французькою, польською та іншими мовами міжнародного академічного спілкування). До цей категорії осіб належать студенти, які надали міжнародні мовні сертифікати TOEFL, IELTS, TOEIC та їм аналогічні та студенти, які мають середній бал з нормативної дисципліни «Іноземна мова» навчального плану ОКР «бакалавр», як правило, не менше 4,5 та протягом дії ІНП продовжують поглиблене вивчення іноземної мови (поглиблений курс з іноземної мови циклу дисциплін вільного вибору студентів або інші форми мовної підготовки СумДУ);
 • зараховані до групи наукового резерву (для студентів, які навчаються за ОКР «спеціаліст», «магістр») та є кандидатами для вступу до аспірантури.

Додатково при вирішенні питань переведення студентів на навчання за ІНП може бути врахована їх участь в наукових конференціях з опублікуванням тез доповідей.

    В Сумському державному університеті оцінювання знань студентів відбувається за кредитно-модульною системою (КМС). Графік навчального процесу передбачає розподіл навчального року на 2 семестри, кожен з яких розділений на 3 модульні цикли. Наприкінці кожного семестру проводиться екзаменаційна сесія. Навчальний рік містить 60 кредитів, а семестр – приблизно 30 кредитів навчальної роботи студента. За один тиждень студент виконує приблизно 1,5 кредити навчальної роботи. Кредит – умовна мінімальна одиниця виміру обсягу навчальної роботи студента при вивченні певної складової навчальної програми чи окремої дисципліни, засвоєної студентом під час навчання, яка визначає суму аудиторної та самостійної роботи студента і становить 36 академічних годин. Шкала оцінювання з дисципліни (R) визначається пропорційно до загального обсягу навчальної роботи з дисципліни: R=40*K, К- загальний обсяг навчальної дисципліни у кредитах.

Сума балів (R)

Оцінка ECTS

Oцінка за національною шкалою

Визначення
90-100 A 5 (відмінно) Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
82-89 B 4 (добре) Вище середнього рівня з кількома помилками
74-81 C В загальному правильна робота з певною кількістю помилок
64-73 D 3 (задовільно) Непогано, але з незначною кількістю недоліків
60-63 E Виконання задовольняє мінімальні критерії
35-59 FX 2 (незадовільно) Можливе повторне складання
0-34 F Необхідний повторний курс з навчальної дисципліни