КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

на 2020/2021 н.р.

 

Кафедра, яка пропонує дисципліну

Викладач, який буде викладати дисципліну

Назва загальної компетентності, на розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи вик-ладання, які пропонують-ся (лекції, практики, ко-мандна робо-та, семінар, проекттна ро-бота, проб-лемні заняття тощо)

Рівень освіти, для якого пропо-нується дисци-пліна

Перелік галузей знань / cпеціаль-ність, для яких про-понується дисципліна

Макси-мальна кількість студентів, які мо-жуть за-писатися на дисци-пліну

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати дисциплі-ну / до аудиторії

Обме-ження щодо семес-тру вивче-ння

Лекції

Семінарські та практичні заняття, лабораторні роботи

ДИСЦИПЛІНИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

Методичні та психологічні аспекти професійного саморозвитку

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Пасько Ольга Олександрівна

Пасько Ольга Олександрівна 

Пилипенко Олександр Валерійович

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Застосовувати навички міжособистісної взає-модії та здатність пра-цювати в команді. Виявляти навички са-мостійної та колектив-ної роботи, лідерські якості, організовувати роботу у межах обме-женого часу з наголо-сом на професійну сумлінність.

Лекції, практичі заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

90

Без обмежень

Без обме-жень

ДИСЦИПЛІНИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Польська мова в інженерно-технічній практиці

кафедра ЕКТ

 

Кобяков Олександр Миколайович

Здатність до абстрактного мислення, розширення кругозору

Ознайомлення з усною і письмовою польською мовою.

Стимул вивчення інших слов'янських мов.

Лекції, практичі заняття

Всі рівні

Для усього контингенту окрім спеціальностей мовної підготовки

60

Студент по-винен мати елементарні знання з граматики рідної мови

Без обме-жень

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ІТ ПРОФІЛЮ

Спортивне програмування

кафедра комп`ютерних наук, секція інформаційно-комунікацій-них технологій

Петров Сергій Олександрович

Петров Сергій Олександрович

Здатність реалізовувати алгоритми підвищеної складності, застосовуючи сучасні структури даних

Вміти застосовувати мову програмування для реалізації імітацій-них алгоритмів. 

Вміти визначати та реалізовувати струк-тури даних для ефек-тивного розв'язку приладних задач

Лекції, практичні заняття

Всі рівні

Для усього контингенту,окрім 122 Комп’ютернінауки

90

Базове володіння комп'юте-ром.

Без обме-жень

Сучасні технології двомірної комп'ютерної анімації

Кафедра електроніки та комп`ютерної техніки

Горячев Олексій Євгенійович

Горячев Олексій Євгенійович

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

Знання основ і прин-ципів створення комп'ютерної анімації Уміння створювати анімовані ролики, банери. 

Володіння методами створення анімації у відповідності до технічного завдання.

Лекції, практичі заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Базове во-лодіння комп'юте-ром. Мультиме-дійна ауди-торія для лекцій, комп'ютер-ний клас для практик

Без обме-жень

Нечіткі множини і м'які розрахунки

Кафедра математичного аналізу і методів оптимізації

Жиленко Тетяна Іванівна

Жиленко Тетяна Іванівна, Кравченко Юлія Анатоліївна

Здатність до абстрактного мислення та синтезу

Здатність прийняття рі-шень в умовах невиз-наченостей, вміння оперувати з нечіткими множинами, виконува-ти математичні опера-ції над ними з метою прийняття оптималь-ного рішення.

Лекції, практичі заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Без обмежень

Без обме-жень

Комп’ютерне моделювання та експеримент

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем

Князь Ігор Олександрович

Князь Ігор Олександрович

Навички вико-ристання інформа-ційних і комуніка-ційних технологій.
Здатність до абстрактного мис-лення, аналізу та синтезу.

Знання та розуміння су-часних методів та під-ходів до моделювання.
Уміння будувати мо-дель, самостійно прог-рамно реалізувати ство-рену модель, оцінити отримані результати.

Лекції, лабораторні заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Без обмежень

Без обме-жень

Алгоритми штучного інтелекту

Кафедра нано-електроніки

Борисюк Вадим Миколайович

Борисюк Вадим Миколайович

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Намагатися засвоювати нові знання, прогресив-ні технології та іннова-ції, знаходити нові не-шаблонні рішення і за-соби їх здійснення; відповідати вимогам гнучкості в подоланні перешкод та досягненні мети, раціонального використання та нор-мування часу, дисцип-лінованості, відпові-дальності за свої ріше-ння та діяльність.

Лекції, практичні, лабораторні заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Без обмежень

Без обме-жень

Основи нанотехнологій

Кафедра нано-електроніки

Багдасарян Артем Анатолійович

Багдасарян Артем Анатолійович

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Намагатися засвоювати нові знання, прогресив-ні технології та іннова-ції, знаходити нові не-шаблонні рішення і за-соби їх здійснення; відповідати вимогам гнучкості в подоланні перешкод та досягненні мети, раціонального використання та нор-мування часу, дисцип-лінованості, відпові-дальності за свої ріше-ння та діяльність.

Лекції, практичні, лабораторні заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Без обмежень

Без обме-жень

Створення та просування web-сайтів

Кафедра комп`ютерних наук, секція інформаційних технологій проектування

Шендрик Віра Вікторівна, Парфененко Юлія Вікторівна

Парфененко Юлія Вікторівна, Бойко Ольга Василівна

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, навички управління інформацією

Оволодіння основними поняттями web-техно-логій, принципами роботи мережі Internet та WWW, базовими поняттями мови роз-мітки web-сторінок HTML та каскадних таблиць стилів CSS, базовими принципами, технологіями та прийомами створення web-сайтів. Здобуття практичних навичок використання інстру-ментальних програм-них засобів створення web-сайтів, зокрема за допомогою CMS на прикладі найпопу-лярнішої CMS WordPress, а також прийомами просування web-сайтів в мережі Internet. Оволодіння знаннями з SEO (пошу-кової) оптимізації сайтів, навичками з реєстраціії сайту в по-шукових системах та каталогах, web-аналі-тики, просування web-сайтів в соціальних медіа. У результаті вивчення дисципліни студенти зможуть створити власний web-сайт та розмістити його на сервері в мережі Internet.

Лекції, практичні заняття, самостійна робота

Бакалавр

Для усього
контингенту,
окрім освітніх
програм 122
Комп’ютерні
науки, 125
Кібербезпека

90

Базові навички роботи з персональ-ним комп’юте-ром

Без обме-жень

Моделювання в 3ds max

Кафедра комп`ютерних наук, секція інформаційних технологій проектування

Баранова Ірина Воло-димирівна

Баранова Ірина Володимирівна Коваль Максим Воло-димирович

Здатність до абстрактного мис-лення, аналізу та синтезу.
Навички викори-стання інформа-ційних і комуніка-ційних технологій.
Навички управлі-ння інформацією

Знання принципів створення 3D графіки, технологій тривимірно-го моделювання, інструментів роботи з додатком 3ds max при моделюванні та візуа-лізації, вміння створю-вати тривимірні моделі, налаштовувати мате-ріали та виконувати візуалізацію сцени

Лекції, практичні заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Базові на-вички робо-ти з персо-нальним комп’юте-ром, прос-торова уява Мультиме-дійна ауди-торія для лекцій, комп'ютер-ний клас з відповід-ним ПЗ для практик.

Без обме-жень

Дизайн сайтів

Кафедра комп`ютерних наук, секція інформаційних технологій проектування

Федотова Наталії Анатоліївна

Федотова Наталії Анатоліївна

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

Знання основних прин-ципів та підходів до ди-зайну сайту. Навички роботи з відповідним програмним забезпече-нням. Вміння створю-вати інтерфейс та про-тотипувати його під різні пристрої.

Лекції, лабораторні заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Базові на-вички робо-ти з персо-нальним комп’юте-ром / Мультиме-дійна ауди-торія для лекцій, комп'ютер-ний клас з відповідним ПЗ для практик

Без обме-жень

Системно-інженерне мислення

Кафедра комп`ютерних наук, секція інформаційних технологій проектування

Неня Віктор Григорович

Неня Віктор Григорович

Здатність до сис-темного мислення, застосування ме-тодології систем-ного аналізу для дослідження складних проблем різної природи. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність застосо-вувати знання у практичних си-туаціях. 

Знання та розумі-ння предметної області та розумі-ння професійної діяльності. Здатність генеру-вати нові ідеї (креативність)

На курсі студент отри-має знання методології системного аналізу для системного дослідже-ння детермінованих та стохастичних моделей об’єктів і процесів, проектування та експлуатації інформа-ційних систем, продук-тів, сервісів інформа-ційних технологій, ін-ших об’єктів професій-ної діяльності.

Лекції, практичі заняття

Всі рівні

Для усього контингенту

60

Без обмежень

Без обме-жень

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-233, ауд. ЕТ-239 

 

Каб. ЕТ-233 (спеціальності ІН, ІТП, ПМ):
+380 542 33 11 72
+380 99 538 59 40 (+ Telegram)

Каб. ЕТ-239 (спеціальності ЕС, ЕП, ТК, ЕТ, КБ, СУ, ФЕ, СФ):
+380 542 33 71 44
+380 95 340 28 37 (+ Telegram)

 

Електронна пошта деканату
[email protected]
(для студентів щодо навчання, стипендій, довідок тощо)

Електронна пошта приймальної комісії факультету
[email protected]
(для абітурієнтів щодо правил прийому,
пільг під час вступу, подання заяв тощо)

 

Спільнота абітурієнтів у Instagram:  @elit_sumdu

Наш канал на YouTube