В Сумському державному університеті оцінювання знань студентів відбувається за кредитно-модульною системою (КМС). Графік навчального процесу передбачає розподіл навчального року на 2 семестри, кожен з яких розділений на 3 модульні цикли. Наприкінці кожного семестру проводиться екзаменаційна сесія. Навчальний рік містить 60 кредитів, а семестр – приблизно 30 кредитів навчальної роботи студента. За один тиждень студент виконує приблизно 1,5 кредити навчальної роботи. Кредит – умовна мінімальна одиниця виміру обсягу навчальної роботи студента при вивченні певної складової навчальної програми чи окремої дисципліни, засвоєної студентом під час навчання, яка визначає суму аудиторної та самостійної роботи студента і становить 36 академічних годин. Шкала оцінювання з дисципліни (R) визначається пропорційно до загального обсягу навчальної роботи з дисципліни: R=40*K, К- загальний обсяг навчальної дисципліни у кредитах.

Сума балів (R)

Оцінка ECTS

Oцінка за національною шкалою

Визначення
90-100 A 5 (відмінно) Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
82-89 B 4 (добре) Вище середнього рівня з кількома помилками
74-81 C В загальному правильна робота з певною кількістю помилок
64-73 D 3 (задовільно) Непогано, але з незначною кількістю недоліків
60-63 E Виконання задовольняє мінімальні критерії
35-59 FX 2 (незадовільно) Можливе повторне складання
0-34 F Необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: [email protected] [email protected]

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook