В Сумському державному університеті оцінювання знань студентів відбувається за кредитно-модульною системою (КМС). Графік навчального процесу передбачає розподіл навчального року на 2 семестри, кожен з яких розділений на 3 модульні цикли. Наприкінці кожного семестру проводиться екзаменаційна сесія. Навчальний рік містить 60 кредитів, а семестр – приблизно 30 кредитів навчальної роботи студента. За один тиждень студент виконує приблизно 1,5 кредити навчальної роботи. Кредит – умовна мінімальна одиниця виміру обсягу навчальної роботи студента при вивченні певної складової навчальної програми чи окремої дисципліни, засвоєної студентом під час навчання, яка визначає суму аудиторної та самостійної роботи студента і становить 36 академічних годин. Шкала оцінювання з дисципліни (R) визначається пропорційно до загального обсягу навчальної роботи з дисципліни: R=40*K, К- загальний обсяг навчальної дисципліни у кредитах.

Сума балів (R)

Оцінка ECTS

Oцінка за національною шкалою

Визначення
90-100 A 5 (відмінно) Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
82-89 B 4 (добре) Вище середнього рівня з кількома помилками
74-81 C В загальному правильна робота з певною кількістю помилок
64-73 D 3 (задовільно) Непогано, але з незначною кількістю недоліків
60-63 E Виконання задовольняє мінімальні критерії
35-59 FX 2 (незадовільно) Можливе повторне складання
0-34 F Необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-233, ауд. ЕТ-239 

 

Каб. ЕТ-233 (спеціальності ІН, ІТП, ПМ):
+380 542 33 11 72
+380 99 538 59 40 (+ Telegram)

Каб. ЕТ-239 (спеціальності ЕС, ЕП, ТК, ЕТ, КБ, СУ, ФЕ, СФ):
+380 542 33 71 44
+380 95 340 28 37 (+ Telegram)

 

Електронна пошта деканату
[email protected]
(для студентів щодо навчання, стипендій, довідок тощо)

Електронна пошта приймальної комісії факультету
[email protected]
(для абітурієнтів щодо правил прийому,
пільг під час вступу, подання заяв тощо)

 

Спільнота абітурієнтів у Instagram:  @elit_sumdu

Наш канал на YouTube