Перелік держбюджетних НДР, які виконуються на факультеті у 2017-2018 рр. 1. Фазовий склад, електрофізичні та магніторезистивні властивості багатокомпонентних (високоентропійних) плівкових сплавів, керівник – Проценко І.Ю. (2018-2020), каф. ЕЗПФ.
 2. Вплив фізичних процесів на властивості спін-вентильних структур на основі плівок Fe, Co та Ag, Au, Cu і магнітних наночастинок, № 52.20.01-01.16/18.ЗФ  керівник – Проценко С.І. (2016-2018),  каф. ЕЗПФ.
 3. Магнітні, теплові та транспортні властивості періодично збуджених систем феромагнітних наночастинок, керівник –  Денисов С.І. (2016-2017 рр.), каф. ЕЗПФ.
 4. Фізичні основи формування складу та властивостей наноструктурних боридних, нітридних та боридонітридних плівок перехідних металів для застосування у машинобудуванні, № 52.22.02-01.16/18.3Ф,  керівник – Погребняк О.Д. (2016-2018), каф. НЕ.
 5. Механізми формування універсальних сенсорів на основі анізотропних гетеропереходів ZnO/Cu2O(CuO) у вигляді наносистем, керівник -  Перекрестов В.І. (2018-2020), каф. НЕ.
 6. Синтез, дослідження та оптимізація властивостей плівок халькогенідів кадмію та цинку легованих рідкісноземельними та ізовалентними домішками , керівник – Опанасюк А.С. (2016-2018 рр.), каф. ЕКТ.
 7. Багатошарові і багатокомпонентні покриття з адаптивною поведінкою в умовах зносу та тертя, керівник Мусіл Йіндріх (2018-2020), каф. НЕ.
 8. Інтелектуальний протез кінцівки, що самонавчається, керівник Довбиш А.С. (2017-2019 рр.), каф. КН (ІКТ).
 9. Створення комплексу універсальних моделей для оптимізації старту, польоту та приземлення реактивних снарядів для реактивних систем залпового вогню, керівник Калашніков В.В. (2017-2019 рр.), каф. ПМтаМСС.
 10. Атомістичне та статистичне представлення формування та тертя нанорозмірних систем, керівник – Хоменко О.В. (2015-2017), каф. ПМтаМСС.
 11. Технологічні основи синтезу наноструктурних нанокомпозитних та багатошарових покриттів тугоплавких сполук для застосування у машинобудуванні, № 52.18.01-03.17/19.3П, керівник – Гончаров О.А. (2017-2019 рр.), каф ПМтаМСС.
 12. Мультигармонічні плазмово-пучкові та двопотокові супергетеродинні лазери на вільних електронах з гвинтовими електронними пучками, № 52.18.01.-02.17/19.ЗФ, керівник – Лисенко О.В. (2017-2019 рр.), каф. ПМта МСС.
 13. Закономірності структуроутворення покриттів високоентропійних багатоелементних систем на внутрішніх поверхнях труб малих діаметрів, керівник Космінська Ю.О. (2017-2019), каф. НЕ.
 14. Отримання та оптимізація властивостей плівок напівпровідників (ZnО, Си2ZnSn(S,Sе)4 і металів (Аg, Си), надрукованих на ЗD-принтері, для пристроїв електроніки, керівник Курбатов Д.І. (2017-2019), каф. НЕ.
 15. Дослідження процесів формування багатошарових анізотропних нано-розмірних структур адсорбату при конденсації та епітаксіальному рості, керівник Дворниченко А.В. (2017-2020), каф. НЕ.
 16. Розробка перспективних наноструктурних багатошарових покриттів з покращеними фізико- механічними та трибологічними властивостями, керівник Бондар О.В. (2016-2018), каф. НЕ.
 17. Синтез та оптимізація властивостей напівпровідникових плівок Сu2ZпSп(Gе)SSе4, отриманих безвакуумними методами, для сонячних перетворювачів третього покоління, керівник Іващенко М.М. (2017-2020), каф. EКТ.
 18. Створення та оптимізація властивостей фоточутливих елементів на основі плівок сульфідів (оксидів) олова та цинку (SnS2/SnS, ZnО(S)/SnS), керівник Косяк В.В. (2016-2018), каф. EКТ.
 19. Термодинамічна теорія фазових переходів між структурними станами межового мастила із урахуванням просторової неоднорідності, керівник Ляшенко Я.О. (2016-2018 рр.), каф. ПМтаМСС.
 20. Термостабільні металеві спін-клапани для реалізації спінових каналів в компонентах гнучкої сенсорної електроніки, керівник – Чешко І.В. (2018-2020), каф. ЕЗПФ.
 21. Фізичні властивості двовимірних наноматеріалів та металевих наночастинок, керівник Борисюк В.М. (2017-2020), каф. НЕ.