Списки груп доступні за посиланням

27 лютого 2016 року відбулося засідання стипендіальної комісії факультету ЕлІТ

23 жовтня 2015 року відбулось засідання стипендіальної комісії факультету ЕлІТ.

Гайдабрус Б.В. проінформував присутніх про загальну кількість стипендіатів факультету ЕлІТ - 736, у т.ч. студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 15 осіб, студенти інваліди І-ІІІ групи - 28 осіб.

ВИРІШИЛИ: Призначити стипендії, натомість раніше встановленої, за осінній семестр 2015\2016 н.р. студентам факультету ЕлІТ керуючись постановою КМУ від 08 жовтня 2015 р. №797 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165", постановою КМУ від 12 липня 2004р. №882 "Питання стипендіального забезпечення" зі змінами і доповненнями наказом ректора Сумського державного університету №0916-І від 20 жовтня 2015 р."

Мета та механізм: Процес навчання студента за індивідуальним графіком має на меті зменшити обсяг аудиторної роботи студента. Наприклад, якщо студент вже працює за напрямом спеціальності, посилено займається спортом, активною позанавчальною діяльністю у СумДУ тощо. У цьому випадку студенту зменшується аудиторне навантаження з окремих або всіх дисциплін семестру за особистими домовленостями з викладачами.

Термін навчання: студент за індивідуальним графіком може навчатися протягом одного семестру.

Необхідні кроки для переходу на індивідуальний графік:

 • Принести довідку про працевлаштування, довідку зі спорт клубу або іншу, що підтверджує занятість студента під час навчання.
 • Оформити комплект документів  (на кожен семестр окремо).
 • Написану заяву погодити з зав.кафедрою. 
 • Надруковану таблицю підписати у заступника декана з навчальної роботи.
 • Після підписання таблиці зняти для себе ксерокопію таблиці, а оригінал комплекту документів передати на підпис заступнику декана з навчально-організаційної роботи (ЕТ-233) (Комплект: заява, таблиця та довіка).
 • Після підписання розпорядження деканом факультету ЕлІТ Проценком С.І. студент навчається за інд. графіком.

Документи бажано оформити до початку нового семестру. Проте можливо і протягом двох тижнів після початку семестру.

Мета та механізм: Навчання студента за індивідуальним планом (ІНП) має на меті посилення наукової підготовки студента за певним профілем. Наприклад, поглиблене заняття науковою діяльністю, підготовка до вступу в аспірантуру, або цільової підготовки фахівців на замовлення науково-дослідних установ та науково-виробничих підприємств тощо. В цьому випадку студенту замінюється ряд дисциплін на інші – профільні дисципліни, і призначається керівник інд. плану. Як правило саме керівник викладає профільні дисципліни замість дисциплін, що передбачені навчальним планом.

Термін навчання: студент може навчатися один та більше семестрів за індивідуальним планом (до завершення рівня бакалавр, спеціаліст або магістр).

Вимоги до претендентів: На навчання за ІНП можуть переводитися переважно з п’ятого та наступного семестрів студенти, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», та студенті, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» (для спеціальностей медичного спрямування – переважно з п’ятого та наступного семестрів навчання) та «магістр», які:

 • мають середній бал успішності за весь попередній період навчання, як правило, не менше 4,5. Для студентів, які навчаються за ОКР «спеціаліст», «магістр» при розрахунках середнього балу враховується період навчання за ОКР «бакалавр»;
 • приймають участь в науковій роботі (наукові гуртки, лабораторії, студентські НДІ тощо);
 • опублікували щонайменше одну статтю, що є обов’язковою умовою для студентів, які навчаються за ОКР «спеціаліст» (крім спеціальностей медичного спрямування) та «магістр»;
 • приймали участь в конкурсах студентських наукових робіт, або предметних олімпіадах, або опублікували щонайменше одну;
 • на достатньому рівні володіють іноземною мовою (англійською, німецькою, французькою, польською та іншими мовами міжнародного академічного спілкування). До цей категорії осіб належать студенти, які надали міжнародні мовні сертифікати TOEFL, IELTS, TOEIC та їм аналогічні та студенти, які мають середній бал з нормативної дисципліни «Іноземна мова» навчального плану ОКР «бакалавр», як правило, не менше 4,5 та протягом дії ІНП продовжують поглиблене вивчення іноземної мови (поглиблений курс з іноземної мови циклу дисциплін вільного вибору студентів або інші форми мовної підготовки СумДУ);
 • зараховані до групи наукового резерву (для студентів, які навчаються за ОКР «спеціаліст», «магістр») та є кандидатами для вступу до аспірантури.

Додатково при вирішенні питань переведення студентів на навчання за ІНП може бути врахована їх участь в наукових конференціях з опублікуванням тез доповідей.

    В Сумському державному університеті оцінювання знань студентів відбувається за кредитно-модульною системою (КМС). Графік навчального процесу передбачає розподіл навчального року на 2 семестри, кожен з яких розділений на 3 модульні цикли. Наприкінці кожного семестру проводиться екзаменаційна сесія. Навчальний рік містить 60 кредитів, а семестр – приблизно 30 кредитів навчальної роботи студента. За один тиждень студент виконує приблизно 1,5 кредити навчальної роботи. Кредит – умовна мінімальна одиниця виміру обсягу навчальної роботи студента при вивченні певної складової навчальної програми чи окремої дисципліни, засвоєної студентом під час навчання, яка визначає суму аудиторної та самостійної роботи студента і становить 36 академічних годин. Шкала оцінювання з дисципліни (R) визначається пропорційно до загального обсягу навчальної роботи з дисципліни: R=40*K, К- загальний обсяг навчальної дисципліни у кредитах.

Сума балів (R)

Оцінка ECTS

Oцінка за національною шкалою

Визначення
90-100 A 5 (відмінно) Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
82-89 B 4 (добре) Вище середнього рівня з кількома помилками
74-81 C В загальному правильна робота з певною кількістю помилок
64-73 D 3 (задовільно) Непогано, але з незначною кількістю недоліків
60-63 E Виконання задовольняє мінімальні критерії
35-59 FX 2 (незадовільно) Можливе повторне складання
0-34 F Необхідний повторний курс з навчальної дисципліни