МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради

Сумського державного університету

(Протокол № 4 від 10 грудня 2015 р.))

 

 

Провадження освітньої діяльності у Сумському державному університеті (далі СумДУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636811 від 19.06.2015р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією СумДУ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №1351/27796. Правила прийому внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

1. Загальні положення

1.1.У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її функції у відокремленому структурному підрозділі СумДУ (інституті чи факультеті);

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

вступний іспит – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до СумДУ;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до СумДУ;

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до СумДУ без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до Умов прийому та цих Правил;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

пріоритетність – заздалегідь встановлена вступником черговість заяв (від 1 до 15, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір спеціальності (спеціалізації окремих спеціальностей: 014 «Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями), 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями), 035 «Філологія» (українська мова; іноземні мови), 274 «Транспортні технології» (за видами)) і вищого навчального закладу для зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі його конкурсного бала. Пріоритетність визначається вступником під час вступу на навчання для отримання ступеня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) на денну форму навчання за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), що формується відповідно до Умов прийому та цих Правил;

співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу на основі повної загальної середньої освіти, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності;

технічна помилка – описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії СумДУ під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня.

Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення".

1.2. СумДУ оголошує прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня (далі ОКР) спеціаліста, за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), формами навчання відповідно до ліцензії про надання відповідних послуг в межах ліцензованого обсягу (Додаток 1), у тому числі у відокремлених структурних підрозділах у Шостинському інституті СумДУ (далі ШІ) та Конотопському інституті СумДУ (далі КІ). Прийом за ОКР молодший спеціаліст до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі СумДУ: у Машинобудівному коледжі СумДУ, Політехнічному та Індустріально-педагогічному технікумах КІ та Хіміко-технологічному коледжі ім. І. Кожедуба ШІ здійснюється у відповідності до Правил прийому до вищезазначених навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які затверджуються педагогічними радами навчальних закладів.

Прийом на навчання на перший курс з нормативним строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

1.3. Здобуття ступенів бакалавра, магістра та ОКР спеціаліст в структурних підрозділах СумДУ здійснюється за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

Освітній ступінь бакалавра

Спеціальність

Спеціалізація

Факультет електроніки та інформаційних технологій

Прикладна математика

Прикладна математика

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформатика

Інформаційні технології проектування

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Мікро- та наносистемна техніка

Фізична та біомедична електроніка

Електроніка

Електронні прилади та пристрої

Електронні системи

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

Освітній ступінь магістра та ОКР спеціаліст

Спеціальність

Спеціалізація

Факультет електроніки та інформаційних технологій

Прикладна математика

Прикладна математика

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформатика

Інформаційно-комунікаційні технології

Інформаційні технології проектування

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Мікро- та наносистемна техніка

Фізична та біомедична електроніка

Електроніка

Електронні прилади та пристрої

Електронні системи

 

1.4. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до СумДУ приймаються особи, які здобули ступінь магістра (ОКР спеціаліста). Порядок вступу за освітнім рівнем доктора філософії визначається окремими правилами прийому, що розміщені у Додатку 11 цих Правил прийому.

1.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

Прийом до СумДУ за всіма освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційним рівнем здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

1.6. Організацію прийому вступників до СумДУ здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує ректор СумДУ, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію СумДУ, що затверджене вченою радою у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085.

1.7. Ректор СумДУ забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році та цих Правил прийому а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

1.8. Усі питання, пов'язані з прийомом до СумДУ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (www.sumdu.edu.ua), як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

1.9. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором СумДУ.

1.10. Рішення приймальної комісії СумДУ стосовно мінімального та максимального обсягу державного замовлення для вступників для здобуття вищої освіти ступенів бакалавр (магістр і спеціаліст медичного спрямування) за профільними спеціальностями (спеціалізаціями) в межах, що не перевищують обсяг державного замовлення попереднього року більше, ніж на 25 відсотків, та в межах ліцензованого обсягу кожної спеціальності приймається не пізніше 15 червня 2016 р.

МОН до 01 червня 2016 р. затверджує перелік профільних спеціальностей СумДУ, за якими може здійснюватися набір за державним замовленням.

Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення для інших категорій вступників у межах ліцензованого обсягу за інститутами, факультетами, спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), щодо кожної спеціальності приймається не пізніше трьох календарних днів після доведення СумДУ обсягів державного замовлення.

1.11. Відповідно до «Порядку поселення вступників та студентів до гуртожитків СумДУ», вступникам, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, гарантовано надання місць у гуртожитку, в тому числі у відокремлених структурних підрозділах. Усі вступники, що зараховані на навчання за денною формою і потребують поселення у гуртожиток, забезпечуються місцями в кімнатах на два, три або чотири місця.

2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста медичного спрямування) приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників або згідно з Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, крім випадків, передбачених у розділах 6, 7, 8 цих Правил.

2.2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра СумДУ приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста. Прийом на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до СумДУ для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

2.3. На навчання для здобуття ступеня магістра, ОКР спеціаліста (окрім ОКР спеціаліста медичного спрямування) приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або ОКР спеціаліста.

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і ОКР спеціаліста (окрім ОКР спеціаліста медичного спрямування) здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Прийом на підготовку фахівців за спеціальністю «Медицина» ступеня магістра здійснюється тільки на основі здобутого ОКР спеціаліста за спеціальністю «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа» та «Педіатрія».

2.4. СумДУ приймає на навчання для здобуття ступеня магістра і ОКР спеціаліста (окрім ОКР спеціаліста медичного спрямування) на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. Прийом заяв та конкурсний відбір осіб даної категорії відбувається у відповідності до пунктів 4.4, 5.13 та 6.11 цих Правил.

2.5. СумДУ приймає на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу у терміни відповідно п. 4.4 цих Правил.

2.6. СумДУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року та до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у Сумському державному університеті», схваленого Вченою радою СумДУ (протокол № 2 від «02» жовтня 2003 р.). Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб після академічної відпустки.

2.7. СумДУ приймає на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (спеціаліста медичного) за денною формою та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс за заочною або дистанційною формами навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у СумДУ здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету);

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;

за ваучерами;

за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в СумДУ за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти вважається вступом одночасно на ступінь бакалавра та магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в значенні цього Порядку.

3.3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у СумДУ, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

3.4. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

4. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:

– з 11 липня по 6 серпня 2016 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 18-00, у суботу з 9-00 до 13-00, без перерви, вихідний – неділя;

– з 8 серпня 2016 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-30, без перерви, вихідний – субота та неділя.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за денною та заочною (дистанційною) формами навчання на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

Заочна (дистанційна)

Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі

11 липня 2016 р.

11 липня 2016 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить СумДУ

20 липня 2016 р. о 18-00

27 липня 2016 р. о 18-00

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду відповідно до розділу 7, або складати вступні іспити відповідно п.п. 6.3, 6.4 розділу 6, що проводить СумДУ

20 липня 2016 р. о 18-00

27 липня 2016 р. о 18-00

Закінчення прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

27 липня 2016 р. о 18-00

05 серпня 2016 р. 18-00

Строки проведення конкурсів творчих або фізичних здібностей

21 – 27 липня 2016 р. у декілька сесій

28 липня – 05 серпня 2016 р. у декілька сесій

Строки проведення співбесіди та вступних іспитів

21 – 27 липня 2016 р.

28 липня – 05 серпня 2016 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

01 серпня 2016 р., не пізніше
12-00

06 серпня 2016 р., не пізніше
12-00

Закінчення строку виконання вимог до зарахування відповідно п. 12.1 розділу 12

05 серпня 2016 року о 18-00 – за державним замовленням

09 серпня 2016 року о 18-00 – за державним замовленням

Закінчення строку виконання вимог до зарахування на місця, що фінансуються  за кошти фізичних та юридичних осіб

10 серпня 2016 року о 18-00

10 серпня 2016 року о 18-00

Строки зарахування вступників

за державним замовленням –
не пізніше 12-00 години
6 серпня 2016р.;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)) не пізніше
12 серпня 2016р.

за державним замовленням –
не пізніше 12-00 години
10 серпня 2016р.;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)) не пізніше
20 серпня 2016р.

4.3 Прийом заяв і документів на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний відбір та зарахування вступників для навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, а також осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма

Заочна (дистанційна)

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі

04 липня 2016 р.

1 серпня 2016р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2016 р. о 18-00

31 серпня 2016 р.

Проведення вступних іспитів

з 21 – 27 липня 2016р

з 1 – 7 вересня 2016р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1 серпня 2016р;

не пізніше 8 вересня 2016р;

Закінчення строку виконання вимог до зарахування відповідно п. 12.1 розділу 12

5 серпня 2016 р. о 18-00

12 вересня 2016 р. о 18-00

Оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування

6 серпня 2016р. не пізніше 12-00

13 вересня 2016 р.

Зарахування за державним замовленням

6 серпня 2016 р.

14 вересня 2016 р.

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 12 серпня 2016р.

після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 20 вересня 2016р.

4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання на основі ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста для здобуття ОКР спеціаліста та ступеня магістра за денною та заочною (дистанційною) формою навчання проводиться в такі строки (крім спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Економіка», «Маркетинг», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Журналістика», «Право», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - для навчання за заочною (дистанційною) формою):

Етапи вступної кампанії

Строки

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі

04 липня 2016 р.

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2016 р. о 18-00

Проведення вступних іспитів

з 23 липня по 03 серпня 2016р

Оприлюднення рейтингового списку вступників

04 серпня 2016р не пізніше 12-00;

Закінчення строку виконання вимог до зарахування відповідно п. 12.1 розділу 12

8 серпня 2016 р. о 18-00

Оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування

9 серпня 2016р. не пізніше 12-00

Зарахування за державним замовленням

11 серпня 2016 р.

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності (спеціалізації) – не пізніше 29 серпня 2016 р.

Прийом документів, вступні випробування та зарахування на навчання за заочною (дистанційною) формою на основі ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста для здобуття ОКР спеціаліста та ступеня магістра за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування», «Економіка», «Маркетинг», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Журналістика», «Право», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі

16 листопада 2016 р.

Закінчення прийому заяв та документів

15 грудня 2016 р. о 18-00

Проведення вступних іспитів

з 16 грудня по 23 грудня 2016р

Оприлюднення рейтингового списку вступників

24 грудня 2016р не пізніше 12-00;

Закінчення строку виконання вимог до зарахування відповідно п. 12.1 розділу 12

27 грудня 2016 р. о 18-00

Оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування

29 грудня 2016р. не пізніше 12-00

Зарахування

Не пізніше 31 грудня 2016 р.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес адміністрування» ступеня магістр денної та заочної форми навчання, а також за програмами перепідготовки ОКР спеціаліст проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі

19 вересня 2016 р.

Закінчення прийому заяв та документів

17 жовтня 2016 р. о 18-00

Проведення вступних іспитів

з 18 жовтня по 22 жовтня 2016р

Зарахування

Не пізніше 1 листопада 2016 р.

4.5. Прийом документів, вступні випробування та зарахування на навчання при вступі за ступенем магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Державна служба» проводяться у відповідності до «Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789, а саме

Етапи вступної кампанії

Строки

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі

11 липня 2016 р.

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2016 р. о 18-00

Проведення вступних іспитів

з 25 липня по 07 серпня 2016р

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 9 серпня 2016р;

Закінчення строку виконання вимог до зарахування відповідно п. 12.1 розділу 12

11 серпня 2016 р. о 18-00

Оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування

12 серпня 2015р. не пізніше 12-00

Зарахування за державним замовленням

13 серпня 2015 р. не пізніше 12-00

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 14 серпня 2015р.

4.6 Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі

1 вересня 2016 р.

Закінчення прийому заяв та документів

28 вересня 2016 р. о 18-00

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 29 вересня 2016р;

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2016р.

5. Порядок прийому заяв і документів для вступу в СумДУ

5.1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (п.п. 6.3, 6.4 розділу 6 цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ 7 цих правил) та зарахування поза конкурсом (розділ 8 цих Правил), подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

5.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

5.3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), структурний підрозділ до якого вступають у відповідності до належності напряму підготовки або спеціальності, мову тощо та форму навчання.

5.4. Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано СумДУ на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до СумДУ.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.5 Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

У разі вступу на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) одного структурного підрозділу, вступником подається заява на кожен напрям підготовки (спеціальність) і один комплект інших зазначених нижче документів.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

5.6. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

-              документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»);

-              документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-              сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-              документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (п.п. 6.3, 6.4 розділу 6 цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ 7 цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ 8 цих Правил) (за наявності).

5.7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-              копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-              копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-              копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

-              копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (п.п. 6.3, 6.4 розділу 6 цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ 7 цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ 8 цих Правил) (за наявності).

-              чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією СумДУ або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5.8. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, крім випадків, передбачених у розділах 6, 7, 8 цих Правил.

5.9. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією СумДУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085.

5.10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

5.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до СумДУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті СумДУ.

5.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (п.п. 6.3, 6.4 розділу 6 цих правил), зарахування за співбесідою (розділ 7 цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ 8 цих Правил), першочергового зарахування (розділ 9 цих Правил) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.13 При прийомі документів за ОКР спеціаліст або ступенем магістр вступник у заяві зазначається першочерговість вступу цифрою від 1 до 15.

Заяви, подані за однією спеціалізацією за ОКР спеціаліста та ступеня магістра або за однією спеціальністю за різними формами навчання (із зазначенням пріоритетів у кожній заяві) не вважаються фактом подання однієї заяви.

Приймальна комісія перевіряє в Єдиній базі перелік заяв, поданих вступником до інших навчальних закладів.

5.14. Приймальна комісія за додатком до документу про здобутий раніше ступінь (ОКР) бакалавра визначає академічну різницю та курс вступу для осіб, які здобули базову або повну вищу освіту та вступають на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю). Визначена академічна різниця ліквідується вступником протягом першого року навчання.

5.15. Вступники також можуть додати договір з цільової підготовки, інші документи, які обумовлені чинним законодавством України або цими Правилами у терміни, визначені для прийому документів.

5.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється СумДУ до початку другого семестру першого року навчання його власника.

6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до СумДУ для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, конкурсів творчих або фізичних здібностей) з трьох предметів. Один з цих предметів може бути вибраним вступником з переліку, що запропонований приймальною комісією СумДУ.

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

6.2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, конкурсів творчих або фізичних здібностей) наведений у Додатку 5 до цих Правил прийому.

Приймальна комісія СумДУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (або склали вступні випробування або конкурс творчих (фізичних) здібностей) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих або фізичних здібностей) з кількістю балів 100 і вище з кожного предмету.

6.3. Особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання мають право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів.

6.4. Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів (за їх вибором).

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів (доуніверситетської підготовки) СумДУ, помножених на вагові коефіцієнти. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.

Сума балів за особливі успіхи та успішне закінчення підготовчих курсів (доуніверситетської підготовки) СумДУ не може перевищувати 5%, тобто 10 балів.

Порядок визначення вагового коефіцієнту для обрахунку балів за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів (доуніверситетської підготовки) СумДУ наведено у п. 6.6. цих Правил.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеною уДодатку 7 до цих Правил. При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія.

6.6. При розрахунку конкурсного бала осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти встановлюються наступні вагові складові:

вага середнього бала документа про повну середню освіту становить від 0% до 10% середнього бала документа вступника про повну середню освіту, обрахованого за 200-бальною шкалою;

вага бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (при вступі за спеціальностями «Журналістика», «Фізична культура і спорт» відповідно) становить 25% конкурсного бала за ці випробування;

додатковий бал за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України) (Додаток 5) нараховується наступним чином:

для осіб, нагороджених дипломами I ступеня, – 200 балів;

для осіб, нагороджених дипломами IІ ступеня, – 160 балів;

для осіб, нагороджених дипломами IІІ ступеня, – 120 балів;

бал за успішне закінчення підготовчих курсів (доуніверситетської підготовки) СумДУ, для вступу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності (Додаток 6) нараховується відповідно до «Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки СумДУ у 2015 році» (Додаток 10) і поширюється на підготовчі курси та інші формидоуніверситетської підготовки СумДУ;

вага бала (ваговий коефіцієнт для обрахунку балів) за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України) та/або бала за успішне закінчення підготовчих курсів (доуніверситетської підготовки) СумДУ, для вступу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності визначається Додатком 5 та становить від 0 до 5% конкурсного бала.

6.7. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних комісій).

6.8. Програми конкурсів творчих або фізичних здібностей розробляються і затверджуються не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до конкурсів творчих або фізичних здібностей завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми конкурсів творчих або фізичних здібностей оприлюднюються на інформаційних стендах відбіркової комісії та веб-сайті СумДУ. У програмах конкурсів творчих або фізичних здібностей розміщуються критерії оцінювання кожної сесії вступного випробування. З розкладом вступних випробувань вступники ознайомлюються самостійно.

За спеціальністю «Журналістика» творчий конкурс проходить у формі професійно зорієнтованого іспиту – журналістського твору за темою прес-конференції або круглого столу.

Конкурс фізичних здібностей проводиться за спеціальністю «Фізична культура і спорт» у дві сесії. До першого етапу входить загальна фізична підготовка (три вправи), а до другого – спеціальна фізична підготовка, де запропоновано тестові випробування для спортивних спеціалізацій, з яких необхідно вибрати тільки одну вправу.

6.9. Результати вступних іспитів та конкурсів творчих або фізичних здібностей для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати конкурсу фізичних здібностей оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію конкурсу фізичних здібностей.

Оцінка за конкурс фізичних здібностей обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Вступники, які отримали оцінку 100 балів і вище за сесію допускаються до участі у наступній сесії конкурсу фізичних здібностей та конкурсному відборі на навчання.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у даному вищому навчальному закладі.

6.10. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за відповідною галуззю знань (Додаток 3), використовується конкурсний показник вступника, який визначається як середнє арифметичне значення суми середнього бала результатів попереднього навчання, що встановлюється за додатком до документу про здобутий ОКР молодшого спеціаліста і результату фахового вступного випробування за 5-бальною шкалою.

 

де

КП- конкурсний показник за 5-бальною шкалою;

ФВІ – результат фахового вступного іспиту за 5-бальною шкалою;

СБД – середній бал додатку до диплома;

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), які здобули ОКР молодшого спеціаліста, базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) використовується конкурсний показник, який обраховується за наступною формулою:

 

де

КП- конкурсний показник за 5-бальною шкалою;

ВІ – результат вступного іспиту за 5-бальною шкалою;

СБД – середній бал додатку до диплома;

ДІ – додатковий вступний іспит.

Складові конкурсного показника (оцінки) визначаються за національною п’ятибальною шкалою оцінювання з округленням до сотої частини бала.

Для вступників, які закінчили вищі навчальні заклади I – IІ рівня акредитації за ОКР молодший спеціаліст та вступають для здобуття ступеня бакалавра в межах галузі знань, рішенням приймальної комісії в якості фахових вступних випробувань можуть бути зараховані оцінки результату атестації – атестаційного іспиту (або результатів захисту кваліфікаційної роботи за відсутністю оцінки атестаційного іспиту).

6.11. Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (спеціаліста медичного) за денною формою та виконують у повному обсязі навчальний план для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) за заочною або дистанційною формами навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу використовується конкурсний показник вступника, який визначається як середній бал результатів попереднього навчання за національною п’ятибальною шкалою оцінювання з округленням значення бала до сотої.

6.12. Конкурсний відбір осіб на навчання на основі базової чи повної вищої освіти за ОКР спеціаліста або за ступенем магістра здійснюється за рейтингом, який визначається конкурсним балом.

Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування за ступенем магістра чи ОКР спеціаліста, формується за наступними складовими:

КБ = СБД + ФВІ + ІІМ+ДБ,

де:

СБД - середній бал додатку до диплома бакалавра (підсумкова оцінка) (за 100-бальною шкалою);

ФВІ - результат фахового вступного іспиту (за 100-бальною шкалою). У разі проведення двох та більше фахових вступних випробувань за однією спеціальністю, результат обраховується як середнє арифметичне з округленням до цілого за правилами математики;

ІІМ - оцінка вступного іспиту з іноземної (англійська, або німецька, або французька) мови (за 100-бальною шкалою);

ДБ - додаткові бали за особливі успіхи у навчальній та/або науковій діяльності;

Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування за ступенем магістра чи ОКР спеціаліста на основі ступеня бакалавра чи ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, визначається за формулою:

КБ = (СБД +ДІ)/2 + ФВІ + ІІМ+ДБ,

де:

СБД - середній бал додатку до диплома бакалавра (підсумкова оцінка) (за 100-бальною шкалою);

ФВІ - результат фахового вступного іспиту (за 100-бальною шкалою). У разі проведення двох та більше фахових вступних випробувань за однією спеціальністю, результат обраховується як середнє арифметичне з округленням до цілого за правилами математики;

ІІМ - оцінка вступного іспиту з іноземної (англійська, або німецька, або французька) мови (за 100-бальною шкалою);

ДБ - додаткові бали за особливі успіхи у навчальній та/або науковій діяльності;

ДІ - оцінка додаткового вступного іспиту з основ циклу фундаментальної підготовки бакалаврів за спеціальністю, на яку здійснюється вступ.

6.13. Для вступників, які закінчили вищі навчальні заклади III – IV рівня акредитації, у разі відповідності напряму підготовки зазначеному у дипломі спеціалізації вступу згідно Додатку 4 цих Правил, рішенням приймальної комісії в якості фахового вступного випробування може бути зараховано оцінки результату атестації – екзамену (або результатів захисту кваліфікаційної роботи за відсутністю оцінки атестаційного екзамену). У разі складання вступником декількох атестаційних екзаменів в якості результату фахового вступного іспиту приймається середнє арифметичне значення оцінок атестаційних екзаменів з округленням до сотої частини бала.

При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик, оцінок за атестацію.

Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за освітнім ступенем бакалавра, що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується такий порядок переведення оцінок додатка до диплома та атестації з інших у 100-бальну шкалу:

Оцінка у 4-бальній шкалі

Оцінка у 100-бальній шкалі

 

Відмінно (5)

95

 

Добре (4)

82

 

Задовільно (3)

67

 

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка у 100-бальній шкалі

A

95

B

87

C

80

D

70

E

62

При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія.

Рішенням приймальної комісії додаткові бали за особливі успіхи у навчальній та/або науковій діяльності нараховуються як сума балів за їх видами, що наведені у таблиці.

Навчальні та наукові досягнення

Додаткові бали

Диплом призера міжнародної студентської олімпіади з фаху, участь та відповідні підсумки у якій визначені наказом МОН України

20

Диплом призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху

15

Диплом призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху

10

Наукова стаття у профільному зі спеціальності виданні, патент, авторське свідоцтво (враховується не більше 1 статті чи патенту, авторського свідоцтва)

5

6.14. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються не пізніше як за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на інформаційних стендах відбіркової комісії та веб-сайті СумДУ. З розкладом вступних випробувань вступники ознайомлюються самостійно.

6.15. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та конкурс творчих або фізичних здібностей у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.16. Результати вступних випробувань розміщуються на стендах Приймальної комісії (вестибюль Центрального корпусу) не пізніше наступного дня після проведення іспиту чи фахового випробування.

6.17. Апеляції на результати вступних випробувань подаються в день проведення усного іспиту або не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки з письмового вступного іспиту і розглядаються апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після їх подання. Порядок подання і розгляду апеляцій (Додаток 9) та склад апеляційних комісій затверджуються наказом ректора.

6.18. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ОКР спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

7. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до СумДУ особи:

яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

7.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених у п. 6.1. розділу 6 цих Правил, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

7.4. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до СумДУ понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (як правило, за дистанційною формою навчання).

Проведення вступного випробування у формі співбесіди для осіб з обмеженими фізичними можливостями, які проживають віддалено від СумДУ та його структурних підрозділів і неспроможні відвідувати навчальний заклад, організовується за дистанційною формою з використанням он-лайн технологій. Для дотримання всіх процедур, які передбачені відповідними нормативними документами по проведенню співбесіди, залучається представник місцевого відділу управління освіти, який ідентифікує особу абітурієнта та письмово підтверджує самостійність виконання абітурієнтом завдань під час проходження співбесіди.

7.5. Зарахування даної категорії вступників відбувається виключно за спеціальностями, за якими СумДУ здійснює підготовку за дистанційною формою.

8. Зарахування поза конкурсом

8.1. Зараховуються поза конкурсом:

-              особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

-              інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

-              особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

-              особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;

-               особи, яким відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;

-              члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

-              чемпіони і призери Олімпійських і Параолімпійських ігор - за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.

Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

8.2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом підготовки) рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5%) місць державного замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом. Зарахування осіб, визначених у пункті 8.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

8.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у п. 8.1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з п. 8.2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

9. Право на першочергове зарахування

9.1. Право на першочергове зарахування до СумДУ мають:

а) особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

б) особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

в) особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

г) призери III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та призери II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів, науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (фахові спрямування), для яких є профільним предмет олімпіади або є профільним базовий предмет конкурсу-захисту (Додаток 8).

9.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 9.1 цього розділу.

9.3. Право на першочергове зарахування при вступі на навчання за ОКР спеціаліста та ступенем магістра мають особи перелічені у п.п. а–в п. 9.1 цих Правил.

За інших рівних умов під час вирішення питань про зарахування переважне право в переліченій послідовності мають особи:

-     направлені на навчання підприємствами та установами за договорами на цільову підготовку фахівців;

-     які мають більш високий середній бал за документом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень;

-     які мають диплом ОКР спеціаліста при вступі на підготовку за освітньо-професійною програмою магістра;

-     які брали активну участь в громадському житті СумДУ, мали високі досягнення у творчих конкурсах та спорті;

-     які мають більший стаж роботи;

-     військовослужбовці, звільнені в запас у 2016 році;

-     з малозабезпечених родин, що підтверджується відповідними документами.

У випадках рівних вищезазначених умов у абітурієнтів приймальна комісія може враховувати інші обставини.

10. Формування та оприлюднення списку вступників,

рекомендованих до зарахування

10.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

10.2. У межах кожної зазначеної в пункті 10.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до пункту 9.1 цих Правил (для вступників за ступенем бакалавра (ОКР спеціаліста медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти) для:

осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

10.3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування;

пріоритет заяви, зазначений вступником.

10.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті СумДУ. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті СумДУ. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь магістра та ОКР спеціаліста на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вимог для зарахування на навчання відповідно до п. 12.1 цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

11. Надання рекомендацій для зарахування

11.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного бюджету приймальна комісія приймає не пізніше 12-00 години 01 серпня 2016 року, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі 10, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, на основі повної загальної середньої освіти при вступі для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) осіб, які мають підстави для вступу поза конкурсом, надаються в межах 10% максимального обсягу державного замовлення СумДУ.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

11.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету відповідно до строків, визначених у п.п. 4.2-4.5 розділу 4 цих Правил.

11.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії та (або) відбіркових комісій СумДУ.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті СумДУ та (або) його структурних підрозділів.

12. Реалізація права вступників на обрання  місця навчання

12.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у п. 4.2 розділу 4 цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами, до приймальної (відбіркової) комісії СумДУ.

Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

12.2. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

12.3. Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання, і які в установлені строки, визначені у п. 4.2 розділу 4 цих Правил, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

13. Коригування списку рекомендованих до зарахування

13.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами вступу та цими Правилами, до приймальної (відбіркової) комісії СумДУ).

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії СумДУ.

13.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до п.п. 12.1, 12.2 розділу 12 цих правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з укладеним договором.

14. Наказ про зарахування

14.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті СумДУ та (або) його структурних підрозділів у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі 4 цих Правил. Накази про зарахування на навчання разом з додатком до нього формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування.

14.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених п. 17.4 розділу 17 цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з СумДУ за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

14.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог Умов прийому та цих Правил.

15. Особливості прийому іноземців та осіб без громадянства до СумДУ

15.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання  у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

15.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

15.3. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

15.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до СумДУ за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

15.5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітнього ступеня чи ОКР, зараховуються до СумДУ не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

15.6. Іноземці та особи без громадянства, які вступають на навчання за заочною (дистанційною) формою за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб і перебувають на момент подачі документів за межами України можуть надіслати документи для вступу поштою або через уповноваженого представника суб’єктів господарювання (резидентів та нерезидентів), з якими СумДУ уклав договори щодо надання послуг з набору іноземців, як кандидатів на навчання. Перелік документів визначається п. 8 наказу Міністерства освіти і науки України №1541 від 01.11.2013 р.

15.7. Строки проведення співбесіди та зарахування до університету іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до СумДУ відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених СумДУ з фізичними та юридичними особами, встановлюються не пізніше 15 листопада.

16. Зарахування до СумДУ на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з СумДУ, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

16.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

17. Забезпечення відкритості та прозорості

при проведенні прийому до СумДУ

17.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Акредитація журналістів у приймальній комісії здійснюється шляхом подання на ім’я ректора офіційного листа за підписом першого керівника засобу масової інформації завіреного відповідною печаткою.

17.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

17.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

17.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

17.5 Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до СумДУ здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази,

 

 

із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів 7-9 цих Правил.

17.6 Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста медичного спрямування) приймальна комісія зобов'язана оприлюднити на веб-сайті СумДУ та внести до Єдиної бази інформацію про граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), у тому числі кількість місць для осіб, які вступають поза конкурсом.

Розглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради університету (протокол № 4 від 10 грудня 2015 року).

 

 

 

Голова вченої ради                                                              А. В. Васильєв

 

 

 

Вчений секретар                                                                  А. І. Рубан

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172
+38 (095) 460 84 16

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: info@elit.sumdu.edu.ua elit@pk.sumdu.edu.ua

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook